×

Paszporty dla zwierząt Wrocław / przewóz zwierząt

Zapraszamy do oznakowania zwierząt i wydania paszportu dla psa oraz paszportu dla kota, który umożliwi wspólny wyjazd za granicę.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt - tel. 71 373 95 19, 71 359 50 85

Informacje ogólne dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE:

Podane poniżej informacje, mają jedynie charakter poglądowy, w związku z czym, informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności, gdy informacje są już nieaktualne.

W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Psy, koty, fretki - paszport to nie wszystko!

Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikrochipu.

Mikrochip musi spełniać następujące wymogi (zgodnie z załącznikiem  Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym). Standardowy system identyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej (»transponder«):

 • zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B-  możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785
 • tatuaż  (musi być wyraźny i czytelny) jest metodą identyfikacji zwierząt, która akceptowana była do dnia 3 lipca 2011 r.

Od w/w dnia obowiązująca do przemieszczania metoda znakowania psów, kotów i fretek to znakowanie mikrochipem. Jednakże, Komisja Europejska wyjaśnia, iż zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed w/w  datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne  z zapisami art. 4 rozporządzenia (WE) 998/2003, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r. Zwierzęta muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W przypadku pierwszego szczepienia,  szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania, wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.  W przypadku podróży/ przywozu z niektórych krajów trzecich, nie wymienionych w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 998/2003, badanie miareczkowania w dalszym ciągu musi być wykonywane.

Paszporty dla zwierząt są obowiązkowe

Każde zwierzę musi mieć paszport: paszport dla psa, paszport dla kota, paszport dla fretki i innych pupili jest obowiązkowy. Paszport wystawia  upoważniony lekarz weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, paszportów dla kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne.  Jeżeli zwierzęta przemieszczane są komercyjnie lub  w liczbie 5 sztuk lub więcej, muszą dodatkowo mieć wystawione świadectwo zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii. Zwierzęta gatunków chronionych - objęte Konwencją Waszyngtońską (CITES), powinny mieć również  dokumenty dla danego gatunku. Organem właściwym do udzielenia informacji w tej sprawie jest Ministerstwo Środowiska.

Jak poszczególne kraje UE ustosunkowują się do paszportów dla zwierząt?

Kraje członkowskie mają różne wymogi dotyczące wwozu zwierząt, poniżej podajemy jedynie ogólne informacje, które w zależności od miejsca docelowego, mogą ulec zmianie.

PASZPORT DLA PSA WROCŁAW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Austria

 • Paszport dla zwierząt (paszport dla psa, paszport dla kota oraz innych pupili).
 • Microchip.
 • Szczepienie p/wściekliźnie.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Belgia


 • Paszport dla zwierząt i microchip są niezbędne na terenie Belgii.
 • Przemieszczanie na terytorium Belgii zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny (zgodnie z definicją OIE) i towarzyszy im oświadczenie hodowcy, że zwierzę/-ta pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne, oraz jeśli jest zaopatrzone w paszport.
 • W przypadku ptaków utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie wwozu, jeśli pochodzą z krajów członkowskich, pod warunkiem, iż nie pochodzą z regionów objętych restrykcjami związanymi z wysoce zaraźliwą ptasią grypą lub rzekomym pomorem drobiu (choroba Newcastle). Gołębie wprowadzane na terytorium Belgii muszą zostać zaszczepione przeciwko paramyksowirozie co najmniej 3 tygodnie przed podróżą.
 • Zakazana jest sprzedaż psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami, jak również nie mogą one brać udziału w wystawach. Natomiast nie ma zakazu wprowadzania ich na terytorium Belgii jako psów towarzyszących swoim właścicielom w podróży.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

PASZPORT DLA KOTA WROCŁAW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Bułgaria

 

 • Paszport dla psa, kota i innych zwierząt.
 • Microchip.
 • Szczepienie p/wściekliźnie.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku

Uwaga!

W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Cypr

 

 • Paszport dla zwierząt i microchip.
 • Szczepienie p/wściekliźnie. 
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.
Nie ma możliwości wwozu na terytorium Cypru zwierząt w wieku poniżej 111 dni.

Uwaga!

W związku z dynamicznymi zzmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

PASZPORTY DLA ZWIERZĄT WROCŁAW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Czechy


 • Paszporty dla zwierząt i microchip.
 • Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Czech, jeśli są zaopatrzone w paszport oraz: pisemne oświadczenie hodowcy, potwierdzające, iż zwierzęta przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną), lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.
 • Nie ma żadnego zakazu uwzględniającego przemieszczania psów z przyciętymi uszami i/lub ogonami na terytorium Czech. Jednakże, importowane psy (tak samo jak psy w Czechach) z przyciętymi uszami nie mogą być wystawiane ani nie mogą brać udziału w konkursach. Przycinanie uszu w Czechach jest zakazane, jedynie jest możliwe z przyczyn zdrowotnych. Natomiast przycinanie ogonów u psów nie jest zakazane, może być wykonane przez kompetentną osobę, w okresie do 8 dnia życia. W przypadku długotrwałego utrzymywania (ponad 3 miesiące) psów (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych), nowy właściciel powinien skontaktować się z lokalnymi władzami miasta/gminy w celu rejestracji oraz uiszczenia opłat (warunki różnią się w zależności od miasta/gminy, niektóre władze wymagają oznakowania psów za pomocą mikroczipu). W przypadku dalszego utrzymywania i hodowli (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych) tzw. „gatunków zwierząt, które wymagają specjalnej opieki” potrzebne jest pozwolenie na trzymanie takich gatunków zwierząt na terytorium Czech. Gatunki tych zwierząt są określone w prawie krajowym. Pozwolenie na utrzymywanie „zwierząt, które wymagają specjalnej opieki” jest wydawane przez lokalne władze weterynaryjne na podstawie kontroli na miejscu. W przypadku ptaków towarzyszących (z wyjątkiem drobiu) w ilości nie przekraczającej 5 sztuk nie ma specjalnych wymagań.
 • Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą. W przypadku więcej niż 5 sztuk ptaków oraz w przypadku gołębi konkursowych mają zastosowanie warunki dla handlowego przewozu zwierząt (ptakom powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (ptaki inne niż gołębie - zgodnie z Art. 7 Dyrektywy 92/65/EWG, gołębie- zgodnie z warunkami określonymi przez Dyrektywę 90/539/EWG).
 • W przypadku innych gatunków zwierząt towarzyszących wykazanych w części C Załącznika I Rozporządzenia Nr 998/2003 (bezkręgowce - z wyjątkiem pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady lub ssaki - gryzonie i króliki domowe), nie ma szczególnych wymagań. Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą.
 • Gatunki zwierząt, dla których wymagane jest świadectwo CITES - w zależności od gatunku niezbędna jest stosowna dokumentacja.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Dania


 • Paszport dla psa, paszport dla kota i innych zwierzątek.
 • Microchip.
 • Szczepienie p/wciekliźnie.
 • Wwóz psów, kotów i fretek młodszych niż 3 miesiące życia – możliwy na wniosek, po spełnieniu określonych wymogów.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Estonia

 

 • Paszport i microchip.
 • Szczepienie p/wściekliźnie.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

PASZPORT DLA PSA WROCŁAW? ODEZWIJ SIĘ DO NAS!

Finlandia

 • Paszporty dla zwierząt i microchipy.
 • Młode psy, koty i fretki, muszą być zaszczepione p/wściekliźnie.
 • Dodatkowo psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania (przeciwko Echinococcus multilocularis) nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii. Zabieg odrobaczania musi być również udokumentowany w paszporcie zwierzęcia.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!

W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Francja


 • Paszporty dla zwierząt (chcesz wyrobić paszport dla psa lub paszport dla kota - skontaktuj się z Med-Vet) są we Francji obowiązkowe.
 • Microchip.
 • Nie wolno wwozić  zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesięcy i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie.
 • We Francji istnieją 2 kategorie psów dużych ras uznane przez prawodawstwo francuskie jako niebezpieczne: psy w typie pitbull terrier oraz w typie „boerbull” (rasa nie zatwierdzona przez FCI, pochodząca z RPA); psy z nimi spokrewnione i nie posiadające rodowodu- ich wprowadzanie do Francji jest zabronione. Na utrzymywanie we Francji psów tej kategorii, wymaga się uzyskania zezwolenia. Druga kategoria to psy ras dużych, w odniesieniu do których świadectwo lub rodowód mogą uzasadniać wpis do księgi rodowodowej wyglądem podobne do psów z 1 kategorii- wprowadzanie psów tej kategorii jest dozwolone, jednak potrzebne jest uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów tej kategorii. Wprowadzanie psów z obciętymi uszami do celów innych niż na sprzedaż jest dozwolone. Jednakże we Francji obowiązuje zakaz obcinania uszu u psów w celach innych niż lecznicze. Obowiązuje również zakaz prezentacji psów z obciętymi uszami. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt naczelnych przez osoby prywatne.
 • Ptakom oraz innym zwierzętom towarzyszącym swoim właścicielom musi towarzyszyć świadectwo wydane przez lekarza weterynarii, zaświadczające, iż pochodzą one z terytoriów, na których nie występują choroby właściwe dla danego gatunku oraz, że są w dobrym stanie zdrowia. Właściciel musi poświadczyć, iż zwierzęta nie są przeznaczone na sprzedaż. Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko chorobie Newcastle. Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Grecja

 

 • Paszport dla psa, kota lub innego pupila oraz obowiązkowy microchip.
 • Szczepienie p/wściekliźnie.
 • Tatuaże są dopuszczalną metodą identyfikacji dla zwierząt starszych niż 3 miesięczne.
 • Dla szczeniąt jedyną akceptowaną metodą identyfikacji jest oznakowanie mikrochipem.
 • Ptakom towarzyszącym swoim właścicielom w podróży winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • Zwierzętom wymagającym świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe władze miejsca pochodzenia/miejsca wyjazdu.
 • Dla innych zwierząt towarzyszących nie są wymagane żadnych specjalnych dokumentów, chyba, że zostaną wprowadzone restrykcje dotyczące zdrowia zwierząt.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Hiszpania

 

 • Paszport i microchip, szczepienie p/wściekliźnie.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!

W związku z dynamicznymi zzmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Holandia - czy paszport dla psa jest wymagany?


 • Paszport i microchip.
 • Dozwolony jest wwóz zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca życia do Holandii, które nie są zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
 • Poprawnie wypełniony paszport do zwierzęcia oraz ustne oświadczenie właściciela przekazane kontrolującemu, że szczenięta nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami i nie były narażone na zakażenie wścieklizną, będą wystarczające.
 • Od dnia 1 stycznia 2009r. wszystkie rasy psów są dopuszczone do wwozu do Holandii, z wyjątkiem psów wykazujących agresywne zachowanie podczas wykonywania oficjalnej kontroli. W Holandii obowiązuje zakaz przycinania uszu i ogonów u psów. Import psów z przyciętymi ogonami i uszami z krajów, w których taki zakaz nie obowiązuje, jest w dalszym ciągu dozwolony. Jednak, takie zwierzęta nie są dopuszczone do targów/pokazów oraz nie mogą być wystawiane na sprzedaż. W zasadzie wszystkie gatunki zwierząt mogą być wwożone z innych państw członkowskich UE.
 • Zwierzętom wymagającym świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe władze miejsca pochodzenia/miejsca wyjazdu.
 • Dla ptaków trzymanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie importu, a paszport lub świadectwo zdrowia nie są wymagane. Jednakże, w przypadku transportu więcej niż 5 sztuk, zastosowanie mają przepisy Dyrektywy 92/65.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Irlandia - czy paszport dla kota to obowiązek?

 

 • Paszporty dla zwierząt i microchipy są obowiązkowe.
 • Przemieszczanie z Polski na terytorium Irlandii psów, kotów w wieku poniżej trzech miesięcy, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest zabronione.
 • Oznakowanie tylko microchipem. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone  i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej (obroże przeciwkleszczowe nie są akceptowane) – przeprowadzenie tych czynności musi również zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia przez lekarza weterynarii.
 • Zwierzęciu podczas przemieszczania musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za zwierzę w czasie przemieszczania. Zwierzę może wjechać na terytorium Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika.
 • Dla gryzoni i zajęczaków wymagane są zezwolenia importowe. Wymagane jest także oświadczenie właściciela potwierdzające, że zwierzęta są przemieszczane bezpośrednio z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia, zostały urodzone w niewoli i są tam trzymane od urodzenia, nie wykazują widocznych objawów choroby (włączając, w przypadku zajęczaków, myksomatozę) i nie pochodzą z gospodarstw, w których wprowadzono restrykcje związane ze zdrowiem zwierząt.
 • Dla gatunków ssaków innych niż gryzonie czy zajęczaki pozwolenia są rozpatrywane na podstawie konkretnego przypadku. Właściwą władzą wydającą zezwolenia importowe jest Wydział do Spraw Zdrowia Zwierząt i Dobrostanu Departamentu Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Irlandii (Animal Health and Welfare Division, Departament of Agriculture, Fisheries and Food).
 • Ptaki jako zwierzęta towarzyszące wprowadzane są na terytorium Irlandii na ogólnych zasadach, musi im towarzyszyć deklaracja właściciela, jednakże nie jest wymagane zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division. Gołębiom wprowadzanym na terytorium Irlandii w celach hodowlanych winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii (zgodne z wzorem 3 Załącznika IV Dyrektywy Rady z dnia 15 października 1990r. -90/539/EWG), poświadczające, że gołębie zostały zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • Dla gołębi wprowadzanych na terytorium Irlandii z innych państw członkowskich na loty lub zawody, nie jest wymagane zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia, jednakże musi im towarzyszyć deklaracja właściciela. Gołębie muszą zostać zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy szczepionką wyprodukowaną dla gołębi. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • Dla zwierząt, dla których wymagane są świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe władze miejsca pochodzenia/wyjazdu.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Litwa, a paszporty dla zwierząt

 

 • Paszport i microchip.
 • Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Litwy, jeżeli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.
 • Wprowadzanie na terytorium Litwy psów używanych do walk (Pit Bull Terrer, Bandog Mastiff), krzyżówek tych psów oraz krzyżówek psów ras uznawanych za niebezpieczne (krzyżówki: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog) jest zabronione.
 • W celu otrzymania zezwolenia na nabycie, utrzymywanie, hodowlę i handel psami ras uznawanych za niebezpieczne (American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog), należy zwrócić się do właściwego Urzędu Miasta w przeciągu 5 dni, jednakże właściciel psa musi być pełnoletni (18 lat) i posiadać rodowód zwierzęcia.
 • Nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami na terytorium Litwy. Jednakże, zabiegi chirurgiczne zmieniające wygląd zwierzęcia i/lub wykonywane ze względów innych niż zdrowotne (w szczególności kopiowanie uszu i/lub ogonów, podcinanie strun głosowych, usuwanie pazurów i usuwanie kłów) są zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zadecyduje o konieczności wykonania takiego zabiegu.
 • Ptaki towarzyszące, w ilości nie przekraczającej 5 sztuk, nie muszą posiadać żadnych dokumentów, z wyjątkiem ptaków z rodziny papug, którym musi towarzyszyć świadectwo pochodzenia i muszą być oznakowane.
 • Gołębiom przemieszczanym na targi, pokazy, wystawy i zawody musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta pochodzą z regionów wolnych od chorób zakaźnych ptaków, zwierzęta zostały zbadane w dniu wysyłki oraz są zdrowe i są zdolne do podróży.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!

W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Luksemburg

 

Paszport i microchip, szczepienie p/wściekliźnie. Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Łotwa a przewóz zwierząt przez granicę

 • Paszporty dla zwierząt są konieczne, tak samo jak microchip.
 • Szczepienie p/wściekliźnie.
 • W przypadku przewożenia zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, zwierze musi być zaopatrzone w paszport oraz oświadczenie właściciela, że zwierze pozostawało w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne.
 • Na Łotwie zabronione jest utrzymywanie jako zwierząt towarzyszących oraz ich wprowadzanie na terytorium państwa zwierząt jadowitych i drapieżnych, ssaków naczelnych, ssaków morskich oraz zwierząt, które wymagają karmienia żywymi ssakami ciepłokrwistymi.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Malta - jaki ma stosunek do przewozu zwierząt?

 

 • Paszport i microchip, szczepienie p/wściekliźnie.
 • Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce p/kleszczowej, te czynności również muszą zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.
 • Przemieszczanie z Polski na terytorium Malty zwierząt towarzyszących w wieku poniżej dziewięciu miesięcy jest niedozwolone.
 • Przywóz na Maltę psów w typie pitbull terrier, tosa inu, dogo argentyno, fila brazileiro jest niedozwolone (określenie „w typie” oznacza, że nie muszą to być psy rasowe). Za wprowadzenie na teren Malty takich psów grożą konsekwencje prawne, a także odebranie i uśpienie psa.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Republika Federalna Niemiec - czy pies potrzebuje paszportu?

 

 • Paszport i microchip.
 • Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Niemiec, jeśli towarzyszy im matka lub, oprócz paszportu, zaopatrzone są w pisemne oświadczenie właściciela, że przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami.
 • Decyzję o możliwości wjazdu i wydanie zezwolenia na wjazd z młodym zwierzęciem leży w kompetencji i mocy właściwych władz landu. Zalecane jest skontaktowanie się z właściwymi władzami weterynaryjnymi landu wjazdu do Niemiec. Rasy powszechnie uznawane za niebezpieczne, a w szczególności psy ras oraz ich krzyżówek: Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, a także psy innych ras, które mogą być uznane za niebezpieczne (określone w prawie każdego landu) lub psy wykazujące zachowania agresywne, nie mogą być w Niemczech utrzymywane bez zezwolenia. Właściwe władze landu opracowały szczegółowo wymagania dla osób utrzymujących ww. rasy oraz warunki utrzymywania psów tych ras. Generalnie, nie ma możliwości wjazdu na pobyt stały do Niemiec z psami należącymi do jednej z ww. ras. Jedynie w przypadku wjazdu na pobyt czasowy istnieje taka możliwość, jednakże należy przed wyjazdem zasięgnąć informacji w tym zakresie u właściwych władz landu. Zezwolenia wydawane są przez kompetentne władze federalne miejsca przeznaczenia.  
 • Nie ma zakazu przemieszczania na terytorium Niemiec psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. W Niemczech zabroniona jest amputacja jakichkolwiek części ciała zwierząt kręgowych, z wyjątkiem sytuacji wynikających ze względów zdrowotnych. Psy myśliwskie, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich oraz jeśli jest to wymagane ze względu na kierunek użytkowy, nie są objęte tym zakazem.
 • Zabronione jest również wystawianie psów, których części ciała zostały całkowicie, lub częściowo amputowane, w szczególności uszy i ogony. Zakaz ten nie dotyczy, jeśli zabieg amputacji został wykonany przed 1 września 2001 r.
 • Dozwolone jest przemieszczanie do 3 sztuk królików i/lub do 3 sztuk ptaków (z wyjątkiem drobiu oraz papug i papużek)- bez zezwolenia na przemieszczanie w celach turystycznych. W przypadku papug i papużek zezwolenie nie jest wymagane, jeśli ptakom towarzyszy świadectwo zdrowia (ważne przez 10 dni od daty wystawienia), wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta są zdrowe oraz w stadzie pochodzenia nie notowano chorób przenoszonych przez papugi i papużki w ciągu ostatnich 30 dni. Przy przewozie więcej niż 3 sztuk, wymagane jest świadectwo zdrowia zgodne z Załącznikiem E Dyrektywy 92/65/EWG.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Portugalia - czy wymaga paszportów dla zwierząt?

 

 • Paszport i microchip są obowiązkowe. 
 • Psy i koty poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Portugalii, jeżeli są oznakowane microchipem i oprócz paszportu, towarzyszy im matka, od której są w dalszym ciągu zależne oraz której paszport zaświadcza, iż jest oznakowana mikrochipem oraz została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i że szczepienie jest ważne.
 • Nie jest dozwolony wwóz w celach handlowych, w celu odstąpienia innemu właścicielowi lub też bezpośredniego przekazania rodowodowych psów następujących ras oraz ich krzyżówek: Tosa Inu, Fila Brasileiro, American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Staffosrdshire Bull Terrier, Staffosrdshire Terrier Americano, Rottweiler. Natomiast przed wprowadzeniem psów rodowodowych w celach hodowlanych wymagane jest uzyskanie wcześniejszego zezwolenia władz weterynaryjnych Portugalii. Podróżowanie w celach z psami tych ras jest dopuszczone, jednakże, jeśli pobyt w Portugalii będzie dłuższy niż 4 miesiące - zwierzę będzie musiało być poddane zabiegowi sterylizacji bez względu na płeć. Lekarz weterynarii, który wykona zabieg wystawi zaświadczenie, iż ten konkretny pies/suka zostało wysterylizowane. Na zaświadczeniu podany będzie numer mikrochipu oraz data wykonania zabiegu.
 • Przed wyjazdem na terytorium Portugalii z psem z kopiowanymi uszami i/lub ogonem (lub innymi amputowanymi częściami ciała), należy zaopatrzyć się w zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii potwierdzające, iż zabieg amputacji części ciała został wykonany z przyczyn zdrowotnych lub inną przyczynę amputacji części ciała. Zaświadczenie takie winno być potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii. Pozostałe zwierzęta towarzyszące wymienione w rozporządzeniu(WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG (bezkręgowce- z wyjątkiem pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, ptaki- z wyjątkiem drobiu lub ssaki-gryzonie i króliki domowe) muszą być identyfikowane i posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, zaświadczające, iż zwierzęta nadają się do podróży i nie wykazują objawów klinicznych chorób właściwych dla danego gatunku zwierzęcia.
 • Zwierzętom gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku. Ptaki towarzyszące swoim właścicielom w podróży muszą być oznakowane oraz winno im towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, zaświadczające, iż zwierzęta: pochodzą z gospodarstw, w których nie odnotowano przypadków ptasiej grypy w ciągu ostatnich 30 dni przed wysyłką, pochodzą z gospodarstw lub regionów, które nie są objęte restrykcjami w związku ze zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu (choroba Newcastle), dodatkowo, ptaki z rodziny papug: nie pochodzą z gospodarstw lub nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w których odnotowano przypadki ornitozy. Okres zakazu od ostatniego odnotowanego przypadku i zakończenia okresu leczenia wynosi 2 miesiące.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Rumunia a podróżowanie ze zwierzętami


Paszport dla zwierząt (WROCŁAW - skontaktuj się z Med-Vet) i microchip. Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Rumunii, jeżeli jeśli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zarażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne. Krajowe prawodawstwo rumuńskie, regulujące utrzymywanie niebezpiecznych lub agresywnych psów, określa obowiązki dotyczące właścicieli psów i warunki utrzymywania psów takich ras. Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Słowacja - czy można podróżować do na Słowację z pupilem?


Tak. Potrzebny jest paszport dla zwierząt i microchip, szczepienie p/wściekliźnie. Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Słowenia


Paszport i microchip. Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Słowenii, muszą być oznakowane microchipem i mieć paszport. W miejscach publicznych psy powinny być prowadzane na smyczy, a psy wykazujące zachowania agresywne powinny mieć kaganiec. Na terytorium Słowenii zakazane jest kopiowanie uszu i ogonów, jednakże nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. Gołębie przewożone na terytorium Słowenii na wystawy lub wypuszczane na loty winny zostać zaszczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (choroba Newcastle). Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Szwecja - paszporty dla zwierząt, microchip i co jeszcze? Wymogi nt. przewozu zwierząt do Szwecji.

Paszport i microchip. Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.Muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko Echinococcus spp., przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem. Spełnienie wszystkich powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie zwierzęcia. Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Węgry

 

Paszport i microchip. Wprowadzanie na terytorium Węgier niezaszczepionych zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca, możliwy jest tylko w celach niekomercyjnych i w przypadku kiedy zwierzęta posiadają paszport i świadectwo weterynaryjne „Dla niekomercyjnego importu psów i kotów domowych poniżej 3 miesiąca życia i niezaszczepionych, z innych państw członkowskich lub krajów trzecich wjeżdżających do Republiki Węgier”. Pit Bull Terriery, psy w typie tej rasy oraz jej krzyżówki, uznawane są jako rasy niebezpieczne i nie jest możliwy ich wwóz na terytorium Węgier (zgodnie z prawodawstwem węgierskim). Ponadto, psy innych ras mogą być również uznane przez właściwe władze jako niebezpiecznie, jeśli powodują obrażenia u ludzi i innych zwierząt. W przypadku zwierząt towarzyszących innych niż psy, koty czy fretki (gryzonie, ptaki, gady, płazy), nie ma żadnych restrykcji, jednak dobrze jest zaopatrzyć się przed wyjazdem w świadectwo zdrowia, poświadczające, iż zwierzę jest zdrowe i zdolne do podróży. Zwierzęta gatunków niebezpiecznych mogą być wwożone na terytorium Węgier po uzyskaniu zgody właściwych władz. . Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Włochy a podróżowanie z pupilem


Paszport dla psa
oraz paszport dla kota są wymagane. Wymaga się również microchipu. Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone.  Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.

Wielka Brytania


 • Paszport i microchip.
 • Przemieszczanie z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii psów, kotów w wieku poniżej trzech miesięcy, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone wprowadzenia informacji o wszystkich ww. czynnościach do paszportu zwierzęcia. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej - te czynności również muszą zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia (obroże przeciwkleszczowe nie są akceptowane).
 • Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika. Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej musi być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych działań. W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po oznakowaniu zwierzęcia microchipepm, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.
 • W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie: Pit Bull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, a także ich krzyżówek.
 • W odniesieniu do gatunków wymienionych w Części C Załącznika I rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG, nie są określone wymagania weterynaryjne ani dokumenty wymaganych do wjazdu do Zjednoczonego Królestwa dla królików domowych lub gryzoni (świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, gerbile i szynszyle).
 • Nie ma określonych wymagań weterynaryjnych dla zwierząt bezkręgowych, gadów lub płazów i mogą być przemieszczane do Zjednoczonego Królestwa, jeśli towarzyszy im właściciel oraz oświadczenie lekarza weterynarii lub właściciela, potwierdzające, iż zwierzęta są zdrowe zdolne do podróży.
 • Ptaki „towarzyszące” wjeżdżające na terytorium Wielkiej Brytanii z innego państwa członkowskiego nie muszą posiadać pozwolenia. Jednakże, inne są zasady wwozu ptaków trzymanych w niewoli, jak gołębie wypuszczane na loty lub ptaki drapieżne, oraz różne są zasady wwozu ptaków z rodziny papug, ze względu na możliwość przenoszenia przez te ptaki ornitozy.W przypadku wwozu ptaków towarzyszących, właściciel zwierzęcia musi złożyć wniosek o pozwolenie na wwóz, które wydawane jest przez Departament for Agriculture and Rural Development, Dundonald Mouse, Upper Newtownards Road, Belfast BT4 3SB, Northern Ireland, UK; tel. 0044- (0) 28 9052 4999.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.


Uwaga!
W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach poszczególnych państw członkowskich, należy sprawdzić aktualne wymogi przed planowanym wyjazdem.