×
Kursy i Szkolenia

Regulamin

 

§ 1
Właścicielem Ośrodka Szkoleniowego MED-VET  i podmiotem świadczącym usługi w ramach Ośrodka jest MED-VET S.C. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-152, ul. Pałucka 55, NIP 894-27-35-295, zwana dalej Ośrodkiem. Prezentowane w witrynie  www.medvet.com.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Korzystając z usług Ośrodka akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności.
Dokonanie rezerwacji i zakupu formy zajęć, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z programem wybranej formy zajęć i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora formy zajęć oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
Słuchacz (uczestnik zajęć) – przez słuchacza rozumie się osobę która:
- jest pełnoletnia
- spełnia wymogi dla wybranej przez siebie formy edukacji
- dokonała zgłoszenia na wybrany kurs/szkolenie/seminarium/praktyki zawodowe/konferencję
- ma opłacony wybrany kurs/szkolenie/seminarium/praktyki zawodowe/konferencję
Płatnik – przez płatnika rozumie się osobę/firmę, która dokonała opłaty za wybraną formę zajęć. Płatnikiem może być słuchacz, firma lub osoba trzecia dokonująca opłaty na rzecz słuchacza.
Formularz zgłoszeniowy – przez formularz zgłoszeniowy rozumie się umowę, jaka zawierana jest pomiędzy słuchaczem a Ośrodkiem, celem zgłoszenia się przez słuchacza na wybrany kurs/szkolenie/seminarium/praktyki zawodowe/konferencję. Każda forma zajęć, posiada odrębne formularze zgłoszeniowe.
Wpłata – przez wpłatę rozumie się wpływ środków finansowych od Płatnika, które są pokryciem kosztów uczestnictwa słuchacza w wybranej formie zajęć. Terminy wpłat oraz kwoty są ustalane osobno dla każdej formy zajęć. Słuchacze przyjmowani są do placówki wg kolejności zgłoszeń oraz spełniania wymaganych kryteriów.

§ 2
Dyrektor ma prawo skreślić słuchacza z listy w przypadku gdy:
- stawia się na zajęcia pod wpływem alkoholu
- stawia się na zajęcia pod wpływem innych środków odurzających
- uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie
- nie stosuje się do statutu placówki
- płatnik nie wniósł w wyznaczonym terminie opłaty za wybraną formę zajęć
W przypadku skreślenia z listy słuchaczy, płatnikowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za wybraną formę edukacji.

§ 3
Cena zakupionej formy zajęć obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie formy zajęć , a w szczególności:
- opłatę za wybraną formę zajęć
- opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem formy zajęć 
- podatki, ubezpieczenie, inne zgodne z opisem formy zajęć
Możliwe są dwie formy płatności:
- płatność całkowita
- płatność ratalna, płatność ratalna jest możliwa pod warunkiem spisania odrębnej umowy o płatności ratalnej
Akceptowane są wpłaty gotówkowe oraz przelewy. Przy wpłacie gotówkowej, jej potwierdzenie wydawane jest natychmiast. W przypadku przelewu, przez dzień uiszczenia opłaty rozumie się dzień wpływu środków. Potwierdzenie wpłaty zostanie wysłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji i dokonania opłaty zawarta zostaje umowa między Słuchaczem a Ośrodkiem.
Zarezerwowanie wybranej formy zajęć może odbyć się przez:

  e-mail: biuro.medvet@wp.pl     tel.: 71 373-95-19

Dokumenty zgłoszeniowe zgodne z wybraną formą zajęć, można przesłać:

mailem na adres: biuro.medvet@wp.pl

lub pocztą  na adres: Ośrodek Szkoleniowy MED-VET ul. Pałucka 55, 54-152 Wrocław.

Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wybranej formy edukacji, jej ceną i dostępnością należy przejść do formularza zgłoszeniowego, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe Słuchacza, niezbędne do dokonania rezerwacji. Ośrodek zastrzega sobie prawo do skasowania niezapłaconej w wyznaczonym terminie rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest później niż 14 dni przed rozpoczęciem, płatność musi nastąpić tego samego dnia.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i godzin zajęć w trakcie ich trwania o ile zmiany takie są narzucone przez Administratora  budynku, w którym to Ośrodek wynajmuje sale edukacyjne i prowadzi zajęcia lub innego Administratora obiektu gdzie Ośrodek wynajmuje pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem dla danej formy zajęć.

§ 4
Dane osobowe wprowadzone na potrzeby procesu rekrutacji, będą przetwarzane przez Ośrodek Szkoleniowy MED-VET zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833.  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia. Szczegółowe informacje zawarte są w dziale - Polityka prywatności.

§ 5
W przypadku konieczności odwołania formy zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, Ośrodek Szkoleniowy MED-VET zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy. Wszyscy zainteresowani zostaną o tym powiadomieni, natychmiast po zaistnieniu takiej sytuacji. Wszyscy Płatnicy, którzy dokonali wpłaty a grupa została rozwiązana, otrzymają zwrot wpłaty w ciągu 72 godzin od daty wskazania przez Płatnika numeru konta, na które ma być dokonany zwrot . Zwroty będą dokonywane wyłącznie na wskazane przez Płatnika konto bankowe. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w harmonogramie  zajęć, które powstały z przyczyn losowych i niezależnych od Ośrodka. W takim wypadku Ośrodek zobowiązany jest do zapewnienia nowego terminu i realizacji zaległych zajęć.
Zmiana przez Słuchacza/Płatnika zakupionej formy zajęć wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Uczestnik formy edukacji , który po wpłacie całej ceny lub raty za formę zajęć, chce dokonać zmian w zakresie terminu jest zobowiązany stosować się do następujących zasad:
- przy zmianach, o których  poinformuje najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia, Ośrodek nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych.
- Słuchacz lub Płatnik pragnący przepisać formę zajęć na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.
- w przypadku rezygnacji najpóźniej na 14 dni nie stosuje się żadnych potrąceń
- w przypadku rezygnacji od 13 do 2 dni przed datą  rozpoczęcia  potrąca się 85% ceny formy zajęć.
- w przypadku rezygnacji na 1 dzień przed datą rozpoczęcia potrąca się  95% ceny formy zajęć.
- w przypadku rezygnacji od dnia rozpoczęcia  zajęć, zwrotów kosztów nie stosuje się.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Ośrodka. Reklamacje rozpoznaje Ośrodek na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia zajęć, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu zajęć 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do biura). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Reklamacje  należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Ośrodek Szkoleniowy MED-VET ul. Pałucka 55, 54-152 Wrocław

§ 6
Korzystając z usług świadczonych przez Ośrodek Szkoleniowy MED-VET, oświadczają Państwo, że zapoznaliście się z treścią Regulaminu i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ośrodek Szkoleniowy MED-VET rozstrzygane będą przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo zgodnie z umiejscowieniem siedziby Ośrodka.