×
Kursy i Szkolenia

Statut

 

                      OŚRODEK SZKOLENIOWY MED-VET
               Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 

 

 § 1
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET zwany dalej placówką , jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi:
- kursy
- szkolenia
- seminaria
- konferencje
- praktyki zawodowe


§ 2
Osobami prowadzącymi Ośrodek Szkoleniowy MED-VET są Anna Grygiel i Grzegorz Grygiel.
Logo oraz nazwa Ośrodek Szkoleniowy MED-VET jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Organem placówki jest Dyrektor. Dyrektorem placówki jest mgr inż. Grzegorz Grygiel.
Do zadań Dyrektora należy:
- reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz
- organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej
- organizacja i nadzór kursów
- rekrutacja kadry pedagogicznej
- nadzór wewnętrzny, służący podnoszeniu jakości prowadzonych kursów
- nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy
- zapewnienie planów zajęć i programów nauczania
- zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego oraz hospitację zajęć

§ 4
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET realizuje swoje zadania poprzez:
- organizację kursów
- organizację szkoleń
- organizację seminariów
- organizację praktyk zawodowych
- stosowanie w kształceniu  nowoczesnych metod , technik audiowizualnych, technologii informatycznych
- zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy

§ 5
Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu. Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdego rodzaju prowadzonych zajęć z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchacza. Grupa tworzona jest wg kolejności zgłoszeń słuchaczy, podczas trwania naboru.
Ukończenie kursu upoważnia do wydania przez placówkę, zaświadczenia o określanego odrębnymi przepisami i  zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.

§ 6
Prawa i obowiązki wykładowców określają odrębnie zawierane umowy. W szczególności wykładowca ma prawo do:
- opieki metodycznej ze strony dyrektora placówki
- dostępu do programów nauczanych przedmiotów
Obowiązki wykładowcy:
- sumienne i rzetelne przygotowywanie się do zajęć
- dostosowywanie się do wymagań dyrektora placówki, w szczególności  w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu
- uwzględnienie wymagań słuchaczy w zakresie realizacji zajęć programowych
- stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania
- uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych przez placówkę

§ 7
Prawa i obowiązki słuchaczy, określają odrębnie zawierane umowy i Regulamin Placówki stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
Przez słuchacza (uczestnika zajęć) rozumie się osobę która:
- wypełniła obowiązek szkolny
- jest pełnoletnia
- dokonała zgłoszenia na wybrany kurs/szkolenie/seminarium/praktyki zawodowe
- ma opłacony wybrany kurs/szkolenie/seminarium/praktyki zawodowe
Słuchacze przyjmowani są do placówki wg kolejności zgłoszeń oraz spełniania wymaganych kryteriów.
Słuchacz ma prawo do:
- wpływu na program
- wpływu na sposób prowadzenia zajęć
Obowiązki słuchacza:
- stosowanie się do statutu obowiązującego w placówce
- czynne uczestnictwo w zajęciach
- regulowanie należności za naukę terminach i kwotach ustalonych w regulaminie placówki

§ 8
Osoby prowadzące mają prawo skreślić słuchacza z listy w przypadku gdy:
- stawia się na zajęcia pod wpływem alkoholu
- stawia się na zajęcia pod wpływem innych środków odurzających
- uniemożliwia prowadzenie zajęć  poprzez nieodpowiednie zachowanie
- nie stosuje się do statutu placówki
- płatnik nie wniósł w wyznaczonym terminie opłaty za wybraną formę zajęć
Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy, przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia.

§ 9
Jeżeli słuchacz dostarczył formularz zgłoszeniowy, lecz nie dokonał wpłaty tytułem zgłoszenia, może on w każdej chwili odstąpić od umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu a płatnik do zwrotu wniesionej opłaty za kurs w okresie do 14 (czternastu) dni od dnia uiszczenia opłaty za kurs. Przez dzień uiszczenia opłaty rozumie się dzień wpływu środków. Wpływ środków jest osobno potwierdzany. Rezygnacja po upływie w/w terminu, upoważnia do zwrotu  opłaty za kurs, pomniejszonej o koszty związane z uczestnictwem w danym kursie. Rezygnacja na 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem kursu, nie upoważnia do zwrotu wpłaty.Warunkiem skutecznego rozwiązania niniejszej umowy, jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji przez płatnika w ciągu 14 (czternastu) dni  od dnia potwierdzenia wpływu środków, do osoby prowadzącej placówkę, osobiście, mailem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 10
Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki, należy do osoby prowadzącej lub do powołanych  przez nią osób.

 

 

Anna Grygiel                                                Grzegorz Grygiel